GEVAARLIJK SPEL MET ERNSTIGE AFLOOP

STOEIEN

Op zaterdagmiddag 29 juli 1906 waren er aan de Artillerie Inrichtingen Hembrug te Zaandam een paar jongens uit Amsterdam aan het stoeien.
Tijdens deze stoeipartij werd de 18 jarige J. Boom door de andere jongen met een driekante vijl in de borst getroffen en liep daarbij een zeer ernstige verwonding op.

Dr. C.J. Van der Loo

OPERATIE

Het slachtoffer werd dadelijk naar de medische dienst overgebracht waar hij onmiddellijk door de officier van gezondheid, Van der Stempel en de burgerdoctoren J. Sasse en C.J. Van der Loo werd geopereerd. Hierna werd hij nog enige tijd aan de Hembrug verpleegd om dat zijn toestand hoewel er geen dadelijke redenen was om ernstig gevaar te vrezen, niet echt zonder gevaar was.
Het gebeurde was louter aan een ongeluk te wijten en er was dan ook geen sprake van boze opzet.
Het maakte echter wel duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van het stoeien in een werkplaats.

©PDKAIH 2020

BEUNHAASJES BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN

BEUNHAASJES BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

In jaren 50 van de vorige eeuw verschenen de eerste werpmolens van Nederlands fabricaat op de markt. Ze werden gemaakt door de firma Tamson. Voor veel vissers was een werpmolen een luxe, die je je niet zomaar kon veroorloven. De molentjes waren aardig aan de prijs, maar aanmerkelijk goedkoper dan de buitenlandse modellen. Hoewel de molens het vis plezier verhoogden, was ook hier het gezegde goedkoop is meestal duurkoop van toepassing. De molentjes zagen er op het oog wel goed uit maar het binnenwerk ging door het gebruik van goedkope materialen snel stuk.

Tamson werpmolen

Tamson werpmolen

 

Onder de werknemers van de Artillerie Inrichtingen bevonden zich ook enige fanatieke vissers die in het bezit waren van zo’n luxe werpmolen. Deze werden dan ook tijdens de door de personeelsvereniging georganiseerde viswedstrijden, die meestal plaatsvonden van de aan het terrein grenzende Noordzeekanaal en de Voorzaan gebruikt. De hengels die de vissers gebruikten waren wel van deugdelijke kwaliteit, dat kon ook niet anders want zij waren vervaardigd van oude tankantennes.

Eén van de zaken die zo’n gezellig visdagje konden verpesten was dat het duur aangeschafte molentje stuk ging. Maar niet getreurd want een dag later werd het molentje in de baas zijn tijd en met de voorhanden zijnde betere materialen gerepareerd. Maar toen ook deze gerepareerde molentjes kuren begonnen te vertonen besloot men de molentje dan maar helemaal zelf na te maken. Dat was met behulp van de aanwezige kennis, materialen, gereedschappen en machines geen enkel probleem. Deze nagemaakte molentjes hadden natuurlijk geen merkplaatjes van Tamson, maar ook niet van de AI. Dat laatste natuurlijk om geen slapende honden wakker te maken. Dat was niet zo heel erg moeilijk want ook degenen die toezicht hielden in de diverse werkplaatsen wilden of hadden natuurlijk ook zo’n spotgoedkoop deugdelijk molentje. ©PDKAIH2019

HOE TE HANDELEN BIJ BRAND BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

HOE TE HANDELEN BIJ BRAND BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

Toen de Artillerie Inrichtingen zich rond 1895/1900 op het Hembrugterrein hadden gevestigd, moesten er natuurlijk een aantal zaken met de gemeente Zaandam worden geregeld.

Behalve dat er afspraken werden gemaakt over de diverse vergunningen voor o.a. het verbranden van afval, het bouwen van de diverse gebouwen, het plaatsen van afscheidingen enz. werden er ook afspraken gemaakt over wat te doen bij een eventuele brand, die zou kunnen ontstaan bij de toch wel gevaarlijke werkzaamheden die er op het Hembrugterrein zouden gaan plaats vinden.

Omdat de gemeente brandweer de kennis ontbrak over hoe te handelen bij branden met explosieve en zeer brandbare stoffen werd in overleg met de gemeente op september 1898 besloten dat er geen hulp van de gemeentelijke brandweer werd ingeroepen bij een eventuele brand bij de Artillerie Inrichtingen.

Brandweerbesluit van de gemeente Zaandam

Buiten het hier bovenstaande bericht werd de volgende order via de plaatselijk pers en op de mededelingenborden bij de gemeente brandweer en de Artillerie Inrichtingen bekend gemaakt:

ORDER

Bij een eventueelen brand in de Rijks-artillerie inrichtingen bij de Hembrug wordt de hulp van de gemeentelijke brandweer niet verlangd. In zoodanig geval zal uitsluitend hulp worden verleend door de werklieden behoorende tot de brandploeg der artillerie-inrichtingen;

deze werklieden wonen in de Sophiastraat, de Czaar-Peterstraat, de Jasykoffstraat en de Mensikoffstraat;

in die straten zal het alarmeeren door ratels geschieden, en wel door of vanwege de gemeentelijke politie.

De gemeentelijk politie zal uitgenoodigd worden tot het maken van dit alarm:

Hetzij per telegram,

Hetzij door tusschenkomst van den stationschef van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij,

Hetzij per signaal van de stoomfluit door de artillerie-inrichtingen,

Hetzij door een bode.

Zaandam, 26 September 1898.

De wethouder-gedelegeerde

Voor de brandweerzaken,

LATENSTEIN

©PDKAIH2017

ARTILLERIE INRICHTINGEN HEMBRUG VERVAARDIGDT SIGAREN.

ARTILLERIE INRICHTINGEN HEMBRUG VERVAARDIGDT SIGAREN.

In juli 1934 verscheen in verschillende kranten het volgende bericht:

De Hembrug vervaardigt ,,Wascana” sigaren.

Staatsmunitie-bedrijf verpakt munitie onder valsche naam.

Op de Artillerie Inrichtingen Hembrug, de staatsmunitiebedrijven waar recent 20 arbeiders zijn ontslagen omdat ze niet betrouwbaar zouden zijn in gevallen waarin dit nodig zou moeten zijn, gebeuren rare dingen. Daar is recentelijk munitie afgeleverd in kisten, waarop vermeldt stond ,,Wascana” sigaren. De directie van de Artillerie Inrichtingen Hembrug werkt op bevel van hogerhand dus mee aan het camoufleren van zendingen die oorlogsmateriaal bevatten. De verantwoordelijk minister Decker heeft indertijd al openlijk aan de Tweede Kamer moeten toegegeven dat het staatmunitiebedrijf levert aan het buitenland. Ook voor de vreemde manier van verpakken verontschuldigde hij zich en gaf toe dat dit een internationale gewoonte is.

Wascana sigaren

De transportarbeiders die de Wascana-sigaren moeten verladen, weten nu inmiddels wat voor vreemde sigaren dit zijn. ©PDKAIH2017

TIJGER BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

TIJGER BIJ DE ARTILLERIE INRICHTINGEN.

De tijger in Artis en een foto van zijn eerste woonplaats

In de vergaderzaal van het imposante oude kantoorgebouw van de Artillerie Inrichtingen Hembrug hing een al even imposant portret van een tijger in de sneeuw. Alle bezoekers die hier werden ontvangen en de deelnemers aan de vergaderingen werden door hem nauwlettend in de gaten gehouden. Toen er een modern kantoorgebouw, voor het bedrijf dat inmiddels Eurometaal NV was gaan heten, werd gebouwd, sneuvelde het oude gebouw onder de slopershamer. De tijger mocht echter blijven en verhuisde naar de nieuwe ontvangst / vergaderruimte. Daar heeft hij gewoond tot de sluiting van Eurometaal NV in 2003. Vervolgens werd hij, mede omdat hij te groot was voor het inmiddels in het kantoor gevestigde museum, aan Artis geschonken. Deze heeft hem ontdaan van zijn prachtige lijst en hem in hun expositie ruimte tussen allerlei andere dieren een plaatsje gegeven. Hier wordt hij nog steeds door de bezoekers van Artis met een bezoekje vereerd en komt hij aan aandacht niets te kort.©PDKAIH2017, foto’s tijger ©ChristianAppel2017

WW2 CONTROLEPOST OP TOEGANGSWEG ARTILLERIE INRICHTINGEN.

WW2 CONTROLEPOST OP TOEGANGSWEG ARTILLERIE INRICHTINGEN.

Controlepost Hemkade

Op deze foto gemaakt op 14 mei 1940, is duidelijk te zien dat er vlak na de Duitse inval al een controlepost op de ingang van de Hemkade was ingericht. Al het verkeer naar en van de Artillerie Inrichtingen moest deze met zandzakken ingerichte en door militairen bewaakte post passeren. ©PDKAIH2017

GEZONKEN NABIJ DE HEMBRUG.

GEZONKEN NABIJ DE HEMBRUG.

Gezonken zandbak

Op zaterdag 13 maart 1937 ondervond het pontverkeer op het Noordzeekanaal nabij de Hembrug veel vertraging. Een zandbak die eerder die week door een aanvaring met het Engelsche s.s. „Westminster” gezonken was, werd die dag gelicht. Op de achtergrond de panden van de Artillerie Inrichtingen.©PDKAIH2015

WERKMAN MITRAILLEURS AFDELING AI DOODGESCHOTEN.

WERKMAN MITRAILLEURS AFDELING AI DOODGESCHOTEN.

Op donderdag 6 februari 1919 vond ’s avonds een noodlottig ongeval plaats aan de Artillerie Inrichtingen Hembrug. Nadat de geniesoldaten van de spoorwegcompagnie bezig waren geweest met het onderhoud en de uitbreiding van de bij het Regiment Genietroepen in beheer zijnde normaal en smalspoorwegen en met name de spoorwegaansluiting Hembrug, hield één van die soldaten zich bezig met het schieten op houtduiven.

Aftakking van de spoorlijn Zaandam Amsterdam naar de Artillerie Inrichtingen

Een kogel, hij schoot met scherpe patronen, kwam terecht in het magazijn van de mitrailleurs afdeling. De werkman D. Mars, die daar op dat ogenblik zat te schrijven werd door het projectiel in het hoofd getroffen. Als gevolg van dit gebeuren viel Mars, een 28 jarige, ongehuwde en zeer oppassende werkman dood neer. Aan enige opzet bij dit noodlottige ongeval werd tijdens het onderzoek, dat na het vinden van Mars plaatsvond niet gedacht. Dit omdat de vermoedelijke schutter, Br., die later op de avond in zijn kwartier aan de Nieuwe Heerengracht werd gearresteerd verklaarde: ‘’Ik heb op een houtduif geschoten maar ik wist niet dat het geweer met scherp geladen was,,.  Na het afleggen van deze verklaring werd hij op vrije voeten gesteld.

In het geweer, dat aan de kok van voornoemde troepen bleek te behoren zaten tijdens het onderzoek nog vier scherpe patronen. Op het lichaam van Mars is werd door de politie beslag gelegd om er de volgende dag nog een gerechtelijke schouwing op te laten plaatsvinden.

In 1926 werden de werkzaamheden en onderhoud door het Regiment Genietroepen overgedragen aan de Nederlandse Spoorwegen.©PDKAIH2017

OP DE FIETS NAAR DE CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN DELFT.

OP DE FIETS NAAR DE CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN DELFT.

Korps wielrijders en de rijwielherstelwerkplaats

Korps wielrijders / De rijwielherstelwerkplaats te Delft

Na een lange rit, bij temperaturen tussen de – 1,5 en 2,3 graden kwamen er op woensdagmiddag 21 maart 1917 onder luid trompetgeschal, twee escadrons van het korps wielrijders in Dordrecht aan en werden daar voor een nacht ingekwartierd. Zij waren die ochtend uit Vechel en Sint Oedenrode vertrokken. De volgende morgen zetten zij hun reis voort naar de constructiewerkplaatsen der Artillerie Inrichtingen te Delft om daar hun oude en half versleten fietsen om te ruilen voor volledig herstelde exemplaren. Op de terugtocht reden zij weer naar Dordrecht, waar ze weer ingekwartierd werden en rust konden houden. De volgende morgen zetten zij hun reis naar hun Brabantsche bestemmingen voort. En zo hadden zij behalve een andere fiets ook nog flink aan hun conditie gewerkt. 

©PDKAIH2017

Zie ook:

De mobilisatie “1914 – 1918” Een schilderij van een militaire bewapende wielrijder van het landstormkorps “Zuid-Holland West”. Door Jan Hoynck van Papendrecht in 1915 vervaardigd.

EEN FORT TEN ZUIDEN VAN ZAANDAM?

FORT TEN ZUIDEN VAN ZAANDAM, OOIT BEDACHT MAAR NOOIT GEBOUWD.

De plannen voor de bouw van de Stelling van Amsterdam zagen er in 1871 nog heel anders uit dan wat uit eindelijk is gebouwd en uitgevoerd.

Deel van de plannen voor de bouw van de Stelling van Amsterdam en de bouw van een fort in Zaandam, ca 1874
Deel van de plannen voor de bouw van de Stelling van Amsterdam en de bouw van een fort in Zaandam, 1871

Bovenstaand deel van het militaire plan van kap. J.H. Kromhout voor de bouw van gebastionneerde forten met geschut op de wallen en weinig bomvrije gebouwen wijkt sterk af van de uiteindelijk na 1881 gerealiseerde forten. Zijn plan was om de uit het begin van de negentiende eeuw gebouwde “posten van Krayenhof” om te bouwen en de inundatievelden te verbeteren om zo tot een nieuwe Stelling van Amsterdam te komen. Omdat technische ontwikkelingen van het geschut, dat daardoor een grotere draagwijdte kreeg er voor zorgde dat de kring rondom de hoofdstad al spoedig veel te klein werd, is al spoedig van dit plan afgezien. De kring rondom Amsterdam kreeg daardoor uiteindelijk zijn huidige omvang.  In de plannen van Kromhout zou de bewapening van het fort ten zuiden van Zaandam moeten bestaan uit:

  • 4 getrokken Kanons van 16 cm. Lcht. (Licht)
  • 1 getrokken Kanon van 12 cm. Br.K. (Brons Kort)
  • 3 getrokken Kanons van 12 cm. IJ.Lg. (IJzer Lang)
  • 2 gladde Kanons van 9 cm. Br.K. (Brons Kort)
  • 2 gladde Kanons van 15 cm. Lcht. (Licht)
  • 2 Houwitsers van 20 cm. K. (Kort)
  • 2 Houwitser van 15 cm. Lg. (Lang)
  • 2 Coehoorn mortieren.

©PDKAIH2017. Met dank aan René Ros van het  documentatiecentrum Stelling van Amsterdam